Telefony

608 322 130, (22) 404 11 99

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (tzw. taksę notarialną),
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 roku, nr 237),
powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT), w obowiązującej obecnie stawce 23%.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowo należne podatki i opłaty,
które przekazuje odpowiednim instytucjom państwowym.

Należą do nich w szczególności:

  1. podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 Nr 101, poz. 649, z późn. zm.);
  2. podatek od spadków i darowizn zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 1983 roku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz.768, z późn. zm.);
  3. opłata sądowa w sprawach z zakresu prawa o księgach wieczystych, określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2010 roku Nr 90 poz. 594,
    z późn. zm.), gdy akt notarialny zawiera wniosek do Sądu o wpis do księgi wieczystej.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat należnych od czynności notarialnych,
prosimy o kontakt z naszą Kancelarią (osobisty, telefoniczny lub e-mailowy).