Telefony

608 322 130, (22) 404 11 99

W celu usprawnienia obsługi i przyśpieszenia procedury przygotowania aktu notarialnego, przedstawiamy spis podstawowych dokumentów, które należy dostarczyć do Kancelarii przed zawarciem umowy. Wskazane poniżej dokumenty są podstawą sporządzenia danej umowy, nie można jednak wykluczyć konieczności dostarczenia innych, niewymienionych poniżej dokumentów. Dlatego, przed umówieniem terminu podpisania aktu notarialnego, zalecamy kontakt się z naszą Kancelarią w celu zweryfikowania dokumentów.

Uwaga

Informacje dotyczące dokumentów do czynności notarialnych dokonywanych w naszej Kancelarii udzielane są bezpłatnie (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo).

Wymagane dokumenty:

1. umowa zbycia nieruchomości lokalowej (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

 • numer księgi wieczystej;
 • podstawa nabycia lokalu (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny – zawartej po 1 stycznia 2007 roku lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku;

2. umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

 • zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową, z którego wynikać będzie, że zbywcy przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo będące przedmiotem umowy;
 • numer księgi wieczystej, jeżeli księga wieczysta została założona,
 • podstawa nabycia spółdzielczego własnościowego prawa (przydział lokalu, umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia itp.);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, w drodze umowy darowizny – zawartej po 1 stycznia 2007 roku lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku.

3. Umowa zbycia nieruchomości gruntowej (sprzedaż, darowizna, zniesienie współwłasności, zamiana, dział spadku):

 • numer księgi wieczystej;
 • wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument ten jest przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej;
 • podstawa nabycia nieruchomości (umowa sprzedaży, umowa darowizny, postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia, Akt Własności Ziemi, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu zasiedzenia itp.);
 • zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn – w przypadku nabycia lokalu w drodze dziedziczenia, zasiedzenia, w drodze umowy darowizny, zawartej po 1 stycznia 2007 roku lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, jeżeli nastąpiło ono po 1 stycznia 2007 roku;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydany przez właściwy miejscowo Urząd Gminy, ewentualnie zaświadczenie o braku takiego planu;
 • wyrys z mapy ewidencyjnej, jeżeli działka odłączana będzie do nowej księgi wieczystej;
 • mapa z projektem podziału (wraz z wykazem synchronizacyjnym oraz klauzulą, iż dokument ten przeznaczony jest do dokonywania wpisów w księdze wieczystej) i decyzja zatwierdzająca podział, jeżeli przedmiotem umowy ma być działka po przeprowadzonym geodezyjnie podziale.

4. akt poświadczenia dziedziczenia:

 • odpis skrócony aktu zgonu;
 • zaświadczenie o przysługującym Zmarłemu numerze PESEL;
 • odpisy skrócone aktów urodzenia lub aktów małżeństwa (w przypadku kobiet noszących nazwisko męża) spadkobierców;
 • testament, jeżeli został sporządzony;
 • numery ksiąg wieczystych dal nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej;
 • odpis aktu zgonu i postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia (jeżeli postępowanie w tym zakresie zostało przeprowadzone), gdy któryś ze spadkobierców nie żyje;

5. pełnomocnictwo:

 • dane mocodawcy i pełnomocnika;
 • dane dotyczące przedmiotu pełnomocnictwa, np. numer księgi wieczystej nieruchomości, gdy pełnomocnictwo umocowywać ma do konkretnej czynności np. sprzedaży nieruchomości.

6. testament:

 • dane testatora;
 • dane spadkobierców;
 • dane przedmiotu zapisu, jeżeli spadkodawca chce rozporządzić majątkiem spadkowym w postaci zapisu.

7. akt poddania się rygorowi egzekucji z tytułu najmu okazjonalnego:

 • dane Najemcy;
 • umowa najmu;
 • dane dotyczące lokalu zamiennego.

Aby dokonać czynności, należy ponadto dostarczyć dane osób będących stronami aktu (imiona i nazwiska, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu i jego termin ważności). Jeżeli strona czynności ma być reprezentowana przez pełnomocnika, należy wcześniej poinformować o tej okoliczności oraz dostarczyć to pełnomocnictwo w oryginale.