Telefony

608 322 130, (22) 404 11 99

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i powołany jest do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, przy czym czynności takie mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii.
Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności,
czynności mogą być dokonywane poza siedzibą Kancelarii.

Notariusz dokonuje następujących czynności:

1. sporządza akty notarialne np. umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych i lokalowych (sprzedaż mieszkań), przewłaszczenia na zabezpieczenie, umowy darowizn, oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji sporządzone w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki i służebności, umowy ustanowienia odrębnej własności lokali, umowy majątkowe (w tym intercyzy), zniesienia współwłasności, umowy spółek prawa handlowego (u notariusza sporządza się także pełnomocnictwa do wymienionych wyżej czynności);

2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, które po zarejestrowaniu przez notariusza w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, mają takie same skutki jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku;

3. sporządza poświadczenia, np. własnoręczności podpisu na dokumentach, które uzyskać mają formę dokumentu z notarialnie poświadczonym podpisem,

4. doręcza oświadczenia;

5. spisuje protokoły, np. protokoły ze zgromadzeń różnego rodzaju osób prawnych, np. spółek prawa handlowego, wspólnot mieszkaniowych;

6. sporządza protesty weksli i czeków;

7. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;

8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów, np. umowy użyczenia pojazdu;

10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, np. zapewnia obsługę notarialną spółek jednoosobowych.

Informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez pracowników Kancelarii bezpłatnie (osobiście, telefonicznie lub e-mailowo).